Trách nhiệm xã hội

Là một tổ chức hoạt động trong nền kinh tế nói riêng và toàn xã hội nói chung, NWTD nhận thức rằng sự tồn tại và phát triển của mình gắn liền với sự phát triển, ổn định của xã hội và mỗi cá nhân, tổ chức luôn phải nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Leave Comments

0886055166
0886055166